• Consulente di Business Travel MBYLLUR

  Le mansioni previste includono le seguenti attività:

  fornire letteratura e informazioni ai clienti in merito ai viaggi locali, intestatali e internazionali, itinerari di viaggio, alloggio, dogana locale, tariffe e regolamenti di viaggio
  discutere le richieste del cliente e consigliare le opzioni adatte
  pianificare, preparare e preventivare itinerari per i clienti (piani di viaggio)
  effettuare prenotazioni viaggi, alloggio e relative richieste
  confermare le prenotazioni e informare i clienti dei limiti del bagaglio e dell'assicurazione, medica, passaporto, visto e requisiti di valuta
  emettere biglietti per viaggi, voucher di alloggio e tutta la documentazione pertinente
  riscuotere pagamenti e conservare registrazioni di transazioni
  assistere con modifiche di viaggio e prenotazioni ove richiesto


  Requisiti:
  ottime capacità di comunicazione
  forte attenzione al cliente
  buona capacità di risoluzione dei problemi e capacità organizzative
  essere orientato ai dettagli
  alta gestione dello stress
  assistenza clienti
  conoscenze informatiche e abilità scritte
  relazioni interpersonali
  orientato a rispettare le scadenze
  in grado di lavorare come parte di una squadra
  alto livello di presentazione personale
  capace di lavorare sotto pressione
  conoscenza avanzata della lingua Italiana e Inglese.

  La società offre un lavoro stimolante, un ottimo ambiente di lavoro localizzato a centro Tirana, la possibilità di imparare da un esperienza internazionale/azienda, retribuzione competitiva, tutto in linea con la legge in vigore.
  I candidati interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum immediatamente alla seguente e-mail indirizzo: info@ur-support.com

 • Centralinista MBYLLUR

  Le mansioni previste includono le seguenti attività:
  Gestire il centralino e smistare le telefonate in entrata
  Trasferire le chiamate alla persona o dipartimento appropriato
  Inoltrare messaggi vocali e riferire altre comunicazioni all'interno dell'organizzazione
  Aggiornare la directory e la rubrica telefonica dell'azienda
  Collaborare con il personale del front office e svolgere altre attività amministrative generiche

  Le competenze che deve possedere un centralinista sono:
  Capacità di gestione del centralino
  Competenza nella comunicazione telefonica
  Capacità di parlare in modo chiaro e conciso
  Capacità di ascolto, doti relazionali e di mediazione
  Abilità nel servizio clienti
  Capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici
  Capacità organizzative e problem solving
  Conoscenza ottima della lingua Italiana e Inglese
  Capacità di lavorare senza supervisione
  Disponibilità di lavorare 40 ore settimanali in turnistica rotativa dalle 07-22 Lunedi/Domenica


  La società offre un lavoro stimolante, un ottimo ambiente di lavoro localizzato a centro Tirana, la possibilità di imparare da un esperienza internazionale/azienda, retribuzione competitiva, tutto in linea con la legge in vigore.
  I candidati interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum immediatamente alla seguente e-mail indirizzo: info@ur-support.com

 • Specialist/e Finance Junior Mbyllur

  Specialist/e Finance
  Përshkrimi i punës:
  - Rregjistrimit periodike të faturave të Blerje/Shitje.
  - Rregjistrimi i hyrje/dalje në magazinë.
  - Rregjistrimi i dokumentave të bankës dhe arkës si dhe ndjekja e tyre.
  - Mbajtja e kartelave të Debitorëve dhe Kreditorëve

  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik.
  - Të ketë minimumi 6 – 12 muaj eksperiencë në këtë sektorë.
  - Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane të shkruar dhe të folur, niveli B2/C1/C2 sipas standarteve EU.
  - Dëshirë për të punuar dhe rritur profesionalisht.
  - Mundësi për të filluar punë menjëherë.

  Ofrohet:
  - Kontratë pune afat gjatë.
  - Kushtet e punës sipas Kodit të Punës.
  - 40 orë në javë punë, 9:00-17:30
  - Kushte pune sipas OBSH.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj në gjuhën Italiane, ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar! Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • Agjent Udhëtimi MBYLLUR

  Jemi duke kërkuar për llogari të klientit Agjent Udhëtimi.
  Përshkrimi i punës:
  - Të ofroj mbështetje teknike për agjensitë e udhëtimit në Itali.
  - Të ofroj zgjidhje të problematikave të ndryshme me udhëtimet e klientëve.
  - Të prenotoj, pres, ndryshoj, rimbursoj biletat për të gjitha llojet e udhëtimeve.
  - Të menaxhoj portofolin e udhëtimeve të klientëve duke qëndruar brenda kostove të paracktuar.
  Theksojmë që nuk është call center.

  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë eksperiencë të mëparshme në agjenci udhëtimi dhe të njoh sistemet operative Galileo/Amadeus/Sabre.
  - Të flasi dhe të shkruaj shumë mirë italishten, niveli C1/C2. Një gjuhë e dytë përbën avantazh.
  - Të ketë mbaruar arsimin e lartë.
  - Të ketë njohuri shumë të mira të paketës Windows.
  - Aftësi shumë të mira organizative.
  - Angazhim me kohë të plotë.

  Ofrohet:
  - Kontratë pune afat gjatë.
  - Kushtet e punës sipas Kodit të Punës.
  - 40 orë në javë punë
  - Orare variabël
  - Kushte pune sipas OBSH.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj në gjuhën Italiane, ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar! Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • Operator Data Entry MBYLLUR

  Përshkrimi i punës:
  - Rregjistrim dhe kodifikim i të dhënave të bizneseve në sisteme operative.
  - Kontroll dhe verifikim i të dhënave ekzistuese.
  - Verifikim i llogarive bankare.

  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik ose Informatik Ekonomike.
  - Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane të shkruar dhe të folur, niveli B2/C1/C2 sipas standarteve EU.
  - Dëshirë për të punuar dhe rritur profesionalisht.
  - Mundësi për të filluar punë menjëherë.

  Ofrohet:
  - Kontratë pune afat gjatë.
  - Kushtet e punës sipas Kodit të Punës.
  - 40 orë në javë punë, 9:00-17:30/11:30-20:00
  - Kushte pune sipas OBSH.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj në gjuhën Italiane, ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar! Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • Specialist rekrutimi junior MBYLLUR

  Specialist rekrutimi junior
  Përshkrimi i punës:
  - Të merret me seleksionimit të CV; përzgjedhjes fillestare në bazë të kritereve të paracaktuara; të kontaktit dhe organizimit të proçesit të testimit dhe intervistimit; arkivimin e cv të kandidatëve; pregatitjen e raportit përkatës për secilin kandidat. Detyra të tjera që përcaktohen gjatë punës.

  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë mbaruar shkollën e lartë, mundësisht shkencat sociale.
  - Të ketë njohuri të mira të gjuhë angleze dhe asaj italiane.
  - Të njoh shumë mirë programet kompjuterike, në veçanti paketën Office.
  - Të ketë njohuri rreth kodit të etikës në punë.
  - Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikuese.

  Ofrohet:
  - Kontratë pune afat gjatë.
  - Kushtet e punës sipas Kodit të Punës.
  - Paga e negociushme në bazë të cilësive

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj, ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar në info@ur-support.com!
  Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • Sekretare Intership HAPUR

  Sekretare Intership
  Përshkrimi i punës:
  - Të pres dhe përcjellë klientët;
  - Të përgjigjet në telefon;
  - Të menaxhoj protokollin;
  - Të pregatisë shkresa;
  - Të kontrolloj hyrje/dalje të personelit etj.

  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë mbaruar shkollën e mesme.
  - Të ketë njohuri të mira të një gjuhe të huaj. Preferohet gjuha Italiane.
  - Të njoh shumë mirë programet kompjuterike, në veçanti paketën Office.
  - Të ketë njohuri rreth kodit të etikës në punë.

  Ofrohet:
  - Kontratë pune afat gjatë.
  - Kushtet e punës sipas Kodit të Punës.
  - Paga e negociushme në bazë të cilësive

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj, ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar në info@ur-support.com!
  Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • Intership Teknik IT HAPUR

  Teknik IT
  Përshkrimi i punës:
  - Të asistoj stafin me problemet teknike.
  - Të ndihmoj në punët e IT.

  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Mbaruar Nivelin e Parë për Inxhinieri Elektronike, ose të jetë në mbarim.
  - Seriozitet në prezantimin në punë sipas kushteve të paracaktuara.
  - Praktik në "zgjidhje problemesh"
  - Dëshirë për të punuar.
  - Njohje të gjuhës Italiane në nivel komunikimi bazë.
  - Disponibilitet për të punuar në oraret 8:15 dhe 15-21 nga e Hëna në Premte dhe të Shtunën 9:14.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj, ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar në info@ur-support.com!
  Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • Specialiste Finance MBYLLUR

  Jemi duke kërkuar një kandidate femër për Specialiste Finance për një kompani të njohur në treg.
  Përshkrimi i punës:
  - Rregjistrimit periodike të faturave të Blerje/Shitje.
  - Rregjistrimi i hyrje/dalje në magazinë.
  - Rregjistrimi i dokumentave të bankës dhe arkës si dhe ndjekja e tyre.
  - Mbajtja e kartelave të Debitorëve dhe Kreditorëve
  - Pregatitja e listëpagesave dhe inserimi në e-tatime.

  Kërkesat:
  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik.
  - Të njoh programin Financa 5.
  - Njohje të mira të gjuhës angleze.
  - Aftësi organizative.
  - Mosha 22 - 35 vjeç.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj, ku ne titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar

 • Specialiste Marketingu MBYLLUR

  Jemi duke kërkuar për llogari të një klienti Junior Specialiste Shitje/Marketingu.
  Përshkrimi i punës:
  - Pëgjegjëse për reklamimin dhe promovimin e produkteve te klientët aktual.
  - Përgjegjëse për gjetjen e klientëve të rinj potencial.
  - Përgjegjëse për azhornimin e klientëve me ndryshimet e çmimet e produkteve.

  Kërkesat:
  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë përfunduar arsimin e lartë ose të jetë studente Degët Menaxhim ose Marketing.
  - Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizative.
  - Të zotërojë njohuri shumë të mira kompjuterike.
  - Të jetë i orjentuar nga klienti, i aftë për të kuptuar objektivat e biznesit.
  - Të ruaj konfidencialitetitin.
  - Të respektojë afatet e vendosura nga eprorët.
  - Të kontribojë vazhdimisht me ide të reja marketingu.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj, ku ne titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar

 • Menaxher Operacionesh MBYLLUR

  Jemi duke kërkuar për llogari të një klienti Menaxher Operacionesh Mashkull.
  Përshkrimi i punës:
  - Të organizojë, kontrollojë e supervizojë punën e të gjitha degëve të kompanisë.
  - Të organizojë menaxhimin e personelit sipas kërkesave të klientëve.
  - Të mbajë marrëdhënie direkte me përfaqësuesit e klientëve.
  - Të mbaj dhe pregatisë raporte ditore, javore, mujore për menaxhimin.
  - Të kontrollojë perfomancën në bazë ditore të degëve.

  Kërkesat:
  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë përfunduar arsimin e lartë.
  - Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizative.
  - Të zotërojë njohuri shumë të mira kompjuterike.
  - Të jetë i orjentuar nga klienti, i aftë për të kuptuar objektivat e biznesit.
  - Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
  - Të jetë njohës shumë i mirë i Anglishtes.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj, ku ne titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar