• SENIOR SPECIALIST LISTËPREZENCE

  Në proçesim

  Kompani ndërkombëtare që operon në shumë shtete, kërkon të punësoj në degën e saj në Tiranë në pozicionin Senior Specialist listëprezence në outsourcing.
  Kompania operon në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe shërbimeve të administrimit të personelit me kontraktimin e jashtëm.
  Aktivitetet kryesore:
  - Asistencë ndaj portofolit të klientëve lidhur me programin e listëprezencave;
  - Parameterizimin dhe implementimin i softuerit të kompanisë;
  - Menaxhimin e asistencës ndaj klientit sipas kërkesa të caktuara;
  - Menaxhimin dhe marrëdhënien me klientët.
  Kërkesat:
  - Të diplomuar në disiplina IT (informatikë ekonomike);
  - Njohuri shumë të mira të gjuhës italiane, të shkruar dhe të folur;
  - Njohuri të gjuhës angleze;
  - Njohuri të mira të SQL Server / MY Sql;
  - Njohuri të mira të paketës Office;
  - Eksperiencë në fushën e menaxhimit të softwareve të prezencave në punë;
  - Aftësi komunikuese dhe i orientuar në zgjidhjen e problemeve.

  Lutemi të dërgoni CV tuaj në info@ur-support.com ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar!
  Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • JUNIOR SPECIALIST LISTËPREZENCE

  Në proçesim

  Kompani ndërkombëtare që operon në shumë shtete, kërkon të punësoj në degën e saj në Tiranë në pozicionin Senior Specialist listëprezence në outsourcing.
  Kompania operon në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe shërbimeve të administrimit të personelit me kontraktimin e jashtëm.
  Aktivitetet kryesore:
  - Asistencë ndaj portofolit të klientëve lidhur me programin e listëprezencave;
  - Parameterizimin dhe implementimin i softuerit të kompanisë;
  - Suport Senior Specialist në menaxhimin e asistencës ndaj klientit sipas kërkesa të caktuara;
  - Suport Senior Specialist në menaxhimin dhe marrëdhënien me klientët.
  Kërkesat:
  - Të diplomuar disiplinat IT / ekonomike IT;
  - Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës italiane, të shkruar dhe të folur;
  - Njohuri të gjuhës angleze;
  - Njohuri të mira të SQL Server / My Sql;
  - Njohuri të mira të paketës Office;
  - Sado pak eksperiencë do të përbën avantazh.

  Lutemi të dërgoni CV tuaj në info@ur-support.com ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar!
  Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • SENIOR SPECIALIST PËR LLOGARITJEN E PAGAVE

  Në proçesim

  Kompani ndërkombëtare që operon në shumë shtete, kërkon të punësoj në degën e saj në Tiranë në pozicionin Senior Specialist për llogaritjen e pagave në outsourcing.
  Kompania operon në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe shërbimeve të administrimit të personelit me kontraktimin e jashtëm. Kandidati i përzgjedhur do të përfshihet në ekipin kushtuar shërbimit inovativ të listpagesave.

  Qëllimi i pozicionit:
  - Sigurimi i përpunimit të pagave dhe kontributeve në përputhje me legjislacionin fiskal, tatimor dhe legjislacionin mbi marrëveshjet kolektive kombëtare, marrëveshjet kolektive të kompanive sipas legjislacionit Italian;
  - Menaxhimit të aktiviteteve të lidhjes së kontratave, transformimin dhe ndërprerjen e marrëdhënies së punës në përputhje me legjislacionin Italian;
  Aktivitetet kryesore:
  - Përpunon dhe verifikon fletëpagesat dhe përmbledhjet;
  - Menaxhon praktikat e punësimit / përfundimit dhe detyrimet administrative përkatëse;
  - Përgatit komunikimet e detyrueshme për subjektet dhe institucionet përkatëse;
  - Siguroni përditësimin e të dhënave personale, pagën, taksën dhe kontributet e personelit të administruar;
  - Përgatit raportimin për: dosjen e kontabilitetit të kostos, kontabilitetin e personelit, balancimin e taksave dhe kontributeve e të ngjashme;
  - Përpunon dhe kryen balancimin e detyrimeve vjetore: Vetë-likuidimi CUD / 770 / INAIL.
  Kërkesat:
  - Përvoja e mëparshme në pozicion, me preferencë për përvojën e fituar në firma profesionale;
  - Njohja dhe zotërimi i çështjeve që lidhen me administrimin e personelit;
  - Komandim i mirë i MS Office dhe listës së pagave dhe aplikimeve të përpunimit të kontributeve;
  - Aftësi analitike, organizative dhe ndërvepruese.

  Lutemi të dërgoni CV tuaj në info@ur-support.com ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar!
  Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • JUNIOR SPECIALIST PËR LLOGARITJEN E PAGAVE

  Në proçesim

  Kompani ndërkombëtare që operon në shumë shtete, kërkon të punësoj në degën e saj në Tiranë në pozicionin Junior Specialist për llogaritjen e pagave në outsourcing.
  Kompania operon në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe shërbimeve të administrimit të personelit me kontraktimin e jashtëm. Kandidati i përzgjedhur do të përfshihet në ekipin kushtuar shërbimit inovativ të listpagesave.
  Qëllimi i pozicionit:
  - Menaxhimit të aktiviteteve të lidhjes së kontratave, transformimin dhe ndërprerjen e marrëdhënies së punës në përputhje me legjislacionin Italian;
  - Të garantojë përpunimin e pagave dhe kontributeve në përputhje me legjislacionin fiskal, tatimor dhe legjislacionin mbi marrëveshjet kolektive kombëtare, marrëveshjet kolektive të kompanive sipas legjislacionit Italian;
  - Të administroj aktivitetete në lidhje me kontratat e punës, transferimit dhe ndërprerjen e marrëdhënies së punës në përputhje me legjislacionin Italian;
  Aktivitetet kryesore:
  - Përpunimin dhe verifikimin e pagës dhe përmbledhjet;
  - Përgatitje e dokumentacionit të detyrueshëm për subjektet dhe institucionet ligjore;
  - Bën përditësime të të dhënave personale, pagës, taksave dhe kontributeve të personelit të menaxhuar;
  - Përgatitni raportet: dosjet e kontabilitetit të kostos, kontabilitetin e personelit, kuadrimet e taksave dhe kontributeve e të ngjashme;
  - Përpunoni dhe kuadron detyrimet vjetore: Auto-likuidimi CUD / 770 / INAIL.
  Kërkesat:
  - Përvojë në sektor të paktën 6 muaj;
  - Njohja e problemeve në lidhje me administrimin e personelit;
  - Njohuri të mira të paketës MS Office;
  - Njohuri të mundshme për përpunimin e pagave dhe kontributeve legjistlacioni Italian.
  - Aftësi shumë të mira ndërvepruese e bashkëpunuese.

  Lutemi të dërgoni CV tuaj në info@ur-support.com ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar!
  Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • AUDITUES I MARRËDHËNIEVE ME KLIENTËT

  Në proçesim

  Kompani ndërkombëtare që operon në shumë shtete, kërkon të punësoj në degën e saj në Tiranë në pozicionin Auditues në outsourcing.
  Kompania operon në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe shërbimeve të administrimit të personelit me kontraktimin e jashtëm. Kandidati i përzgjedhur do të përfshihet në ekipin kushtuar shërbimit inovativ të auditimit.
  Përshkrimi i punës:
  Kandidati i raporton Drejtorit të Departamentit dhe do të kujdeset për mbarëvajtjen e stafit të dedikuar në kryerjen e aktiviteteve të mëposhtme në favor të kompanive klientë:
  - Verifikimin e aplikimit të saktë të CCNL (legjislacioni Italian) të kompanive të kontraktuara.
  - Verifikimin e përpunimit të saktë të listëpagesave.
  - Verifikimin e përllogaritjes së detyrimeve kontributive.
  - Verifikimin e përcjelljes së informacionin e saktë te klientët.
  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Diplomë në ekonomi, juridik ose të ngjashme.
  - Përvojë të paktën 1 vit në administrimin e personelit.
  - Eksperiencë në përllogaritjen e pagave sipas legjislacionit Italian.
  - Njohuri shumë të mira të Excel në veçanti “spreadsheet”.
  - Konfidencialiteti, disponueshmëria, dhe saktësia në punë.
  - I/e orientuar ndaj detajeve,
  - Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale, të komunikimit, punës në grup dhe zgjidhjes së problemeve.
  Ju lutem të dërgoni CV tuaj në info@ur-support.com ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar!
  Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • KONTROLLOR KOSTOSH BUXHETI

  Në proçesim

  Kompani ndërkombëtare që operon në shumë shtete, kërkon të punësoj në degën e saj në Tiranë në pozicionin Kontrollues Buxheti në outsourcing.
  Kompania operon në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe shërbimeve të administrimit të personelit me kontraktimin e jashtëm. Kandidati i përzgjedhur do të përfshihet në ekipin kushtuar shërbimit inovativ të auditimit.
  Përshkrimi i punës:
  - Përpunimi i kostos së personelit dhe buxhetit mujor, tremujor dhe vjetor të personelit;
  - Planifikimi i kostos së personelit: parashikimi, buxhetimi dhe plane afatgjata;
  - Monitorimi mujor i kostos dhe kontrolli i buxhetit (FTE/HCT dhe Kosto e PersonelIT)
  - Aktivitetet e raportimit të klientit;
  - Mbikëqyrjen e aktiviteteve të kontrollit të menaxhimit në lidhje me kostot e personelit;
  - Përgatitja e parashikimit dhe vlefshmërisë midis buxhetit dhe bilancit përfundimtar;
  - Pjesëmarrja në procesin e buxhetit dhe planifikimi shumëvjeçar;
  - Pjesëmarrja në projekte ad hoc (suport për strategjitë e kompanive, evolucionit të raportimit).
  Kërkesat:
  - Diplomë Universitare në ekonomi/kontabilitet.
  - Kandidati ideal ka të paktën 5 vjet përvojë;
  - Eksperiencë në rolin e Kontrolluesit të Kostos për kontabilitetin Italian;
  - Njohuri shumë të mira të taksimit në punësim të kontabilitetit Italian;
  - Njohuri të shkëlqyera të Excel;
  - Aftësi për të punuar në grup;
  - Gatishmëria për të udhëtuar;
  - Proaktiviteti;
  - Orientimi ndaj klientit.
  Lutemi të dërgoni CV tuaj në info@ur-support.com ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar!
  Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • Consulente di Business Travel

  Mbyllur

  Le mansioni previste includono le seguenti attività:

  fornire letteratura e informazioni ai clienti in merito ai viaggi locali, intestatali e internazionali, itinerari di viaggio, alloggio, dogana locale, tariffe e regolamenti di viaggio
  discutere le richieste del cliente e consigliare le opzioni adatte
  pianificare, preparare e preventivare itinerari per i clienti (piani di viaggio)
  effettuare prenotazioni viaggi, alloggio e relative richieste
  confermare le prenotazioni e informare i clienti dei limiti del bagaglio e dell'assicurazione, medica, passaporto, visto e requisiti di valuta
  emettere biglietti per viaggi, voucher di alloggio e tutta la documentazione pertinente
  riscuotere pagamenti e conservare registrazioni di transazioni
  assistere con modifiche di viaggio e prenotazioni ove richiesto


  Requisiti:
  ottime capacità di comunicazione
  forte attenzione al cliente
  buona capacità di risoluzione dei problemi e capacità organizzative
  essere orientato ai dettagli
  alta gestione dello stress
  assistenza clienti
  conoscenze informatiche e abilità scritte
  relazioni interpersonali
  orientato a rispettare le scadenze
  in grado di lavorare come parte di una squadra
  alto livello di presentazione personale
  capace di lavorare sotto pressione
  conoscenza avanzata della lingua Italiana e Inglese.

  La società offre un lavoro stimolante, un ottimo ambiente di lavoro localizzato a centro Tirana, la possibilità di imparare da un esperienza internazionale/azienda, retribuzione competitiva, tutto in linea con la legge in vigore.
  I candidati interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum immediatamente alla seguente e-mail indirizzo: info@ur-support.com

 • Centralinista

  Mbyllur

  Le mansioni previste includono le seguenti attività:
  Gestire il centralino e smistare le telefonate in entrata
  Trasferire le chiamate alla persona o dipartimento appropriato
  Inoltrare messaggi vocali e riferire altre comunicazioni all'interno dell'organizzazione
  Aggiornare la directory e la rubrica telefonica dell'azienda
  Collaborare con il personale del front office e svolgere altre attività amministrative generiche

  Le competenze che deve possedere un centralinista sono:
  Capacità di gestione del centralino
  Competenza nella comunicazione telefonica
  Capacità di parlare in modo chiaro e conciso
  Capacità di ascolto, doti relazionali e di mediazione
  Abilità nel servizio clienti
  Capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici
  Capacità organizzative e problem solving
  Conoscenza ottima della lingua Italiana e Inglese
  Capacità di lavorare senza supervisione
  Disponibilità di lavorare 40 ore settimanali in turnistica rotativa dalle 07-22 Lunedi/Domenica


  La società offre un lavoro stimolante, un ottimo ambiente di lavoro localizzato a centro Tirana, la possibilità di imparare da un esperienza internazionale/azienda, retribuzione competitiva, tutto in linea con la legge in vigore.
  I candidati interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum immediatamente alla seguente e-mail indirizzo: info@ur-support.com

 • Specialist/e Finance Junior

  Mbyllur

  Specialist/e Finance
  Përshkrimi i punës:
  - Rregjistrimit periodike të faturave të Blerje/Shitje.
  - Rregjistrimi i hyrje/dalje në magazinë.
  - Rregjistrimi i dokumentave të bankës dhe arkës si dhe ndjekja e tyre.
  - Mbajtja e kartelave të Debitorëve dhe Kreditorëve

  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik.
  - Të ketë minimumi 6 – 12 muaj eksperiencë në këtë sektorë.
  - Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane të shkruar dhe të folur, niveli B2/C1/C2 sipas standarteve EU.
  - Dëshirë për të punuar dhe rritur profesionalisht.
  - Mundësi për të filluar punë menjëherë.

  Ofrohet:
  - Kontratë pune afat gjatë.
  - Kushtet e punës sipas Kodit të Punës.
  - 40 orë në javë punë, 9:00-17:30
  - Kushte pune sipas OBSH.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj në gjuhën Italiane, ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar! Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • Agjent Udhëtimi

  Mbyllur

  Jemi duke kërkuar për llogari të klientit Agjent Udhëtimi.
  Përshkrimi i punës:
  - Të ofroj mbështetje teknike për agjensitë e udhëtimit në Itali.
  - Të ofroj zgjidhje të problematikave të ndryshme me udhëtimet e klientëve.
  - Të prenotoj, pres, ndryshoj, rimbursoj biletat për të gjitha llojet e udhëtimeve.
  - Të menaxhoj portofolin e udhëtimeve të klientëve duke qëndruar brenda kostove të paracktuar.
  Theksojmë që nuk është call center.

  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë eksperiencë të mëparshme në agjenci udhëtimi dhe të njoh sistemet operative Galileo/Amadeus/Sabre.
  - Të flasi dhe të shkruaj shumë mirë italishten, niveli C1/C2. Një gjuhë e dytë përbën avantazh.
  - Të ketë mbaruar arsimin e lartë.
  - Të ketë njohuri shumë të mira të paketës Windows.
  - Aftësi shumë të mira organizative.
  - Angazhim me kohë të plotë.

  Ofrohet:
  - Kontratë pune afat gjatë.
  - Kushtet e punës sipas Kodit të Punës.
  - 40 orë në javë punë
  - Orare variabël
  - Kushte pune sipas OBSH.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj në gjuhën Italiane, ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar! Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • Operator Data Entry

  Mbyllur

  Përshkrimi i punës:
  - Rregjistrim dhe kodifikim i të dhënave të bizneseve në sisteme operative.
  - Kontroll dhe verifikim i të dhënave ekzistuese.
  - Verifikim i llogarive bankare.

  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik ose Informatik Ekonomike.
  - Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane të shkruar dhe të folur, niveli B2/C1/C2 sipas standarteve EU.
  - Dëshirë për të punuar dhe rritur profesionalisht.
  - Mundësi për të filluar punë menjëherë.

  Ofrohet:
  - Kontratë pune afat gjatë.
  - Kushtet e punës sipas Kodit të Punës.
  - 40 orë në javë punë, 9:00-17:30/11:30-20:00
  - Kushte pune sipas OBSH.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj në gjuhën Italiane, ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar! Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • Intership Burime Njerzore

  Në proçesim

  Përshkrimi i punës:
  - Të asistoj në detyrat e BNJ.
  - Detyra të tjera që përcaktohen gjatë punës.

  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të jetë duke e studiuar, mundësisht shkencat sociale.
  - Të ketë njohuri të mira të gjuhë angleze dhe asaj italiane.
  - Të njoh shumë mirë programet kompjuterike, në veçanti paketën Office.
  - Të ketë njohuri rreth kodit të etikës në punë.
  - Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikuese.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj, ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar në info@ur-support.com!
  Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • Sekretare Intership

  Mbyllur

  Sekretare Intership
  Përshkrimi i punës:
  - Të pres dhe përcjellë klientët;
  - Të përgjigjet në telefon;
  - Të menaxhoj protokollin;
  - Të pregatisë shkresa;
  - Të kontrolloj hyrje/dalje të personelit etj.

  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë mbaruar shkollën e mesme.
  - Të ketë njohuri të mira të një gjuhe të huaj. Preferohet gjuha Italiane.
  - Të njoh shumë mirë programet kompjuterike, në veçanti paketën Office.
  - Të ketë njohuri rreth kodit të etikës në punë.

  Ofrohet:
  - Kontratë pune afat gjatë.
  - Kushtet e punës sipas Kodit të Punës.
  - Paga e negociushme në bazë të cilësive

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj, ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar në info@ur-support.com!
  Ju njoftojmë se vetëm personat që plotësojnë kërkesat do të kontaktohen për intervistë!

 • Specialiste Finance

  Mbyllur

  Jemi duke kërkuar një kandidate femër për Specialiste Finance për një kompani të njohur në treg.
  Përshkrimi i punës:
  - Rregjistrimit periodike të faturave të Blerje/Shitje.
  - Rregjistrimi i hyrje/dalje në magazinë.
  - Rregjistrimi i dokumentave të bankës dhe arkës si dhe ndjekja e tyre.
  - Mbajtja e kartelave të Debitorëve dhe Kreditorëve
  - Pregatitja e listëpagesave dhe inserimi në e-tatime.

  Kërkesat:
  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik.
  - Të njoh programin Financa 5.
  - Njohje të mira të gjuhës angleze.
  - Aftësi organizative.
  - Mosha 22 - 35 vjeç.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj, ku ne titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar

 • Specialiste Marketingu

  Mbyllur

  Jemi duke kërkuar për llogari të një klienti Junior Specialiste Shitje/Marketingu.
  Përshkrimi i punës:
  - Pëgjegjëse për reklamimin dhe promovimin e produkteve te klientët aktual.
  - Përgjegjëse për gjetjen e klientëve të rinj potencial.
  - Përgjegjëse për azhornimin e klientëve me ndryshimet e çmimet e produkteve.

  Kërkesat:
  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë përfunduar arsimin e lartë ose të jetë studente Degët Menaxhim ose Marketing.
  - Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizative.
  - Të zotërojë njohuri shumë të mira kompjuterike.
  - Të jetë i orjentuar nga klienti, i aftë për të kuptuar objektivat e biznesit.
  - Të ruaj konfidencialitetitin.
  - Të respektojë afatet e vendosura nga eprorët.
  - Të kontribojë vazhdimisht me ide të reja marketingu.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj, ku ne titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar

 • Menaxher Operacionesh

  Mbyllur

  Jemi duke kërkuar për llogari të një klienti Menaxher Operacionesh Mashkull.
  Përshkrimi i punës:
  - Të organizojë, kontrollojë e supervizojë punën e të gjitha degëve të kompanisë.
  - Të organizojë menaxhimin e personelit sipas kërkesave të klientëve.
  - Të mbajë marrëdhënie direkte me përfaqësuesit e klientëve.
  - Të mbaj dhe pregatisë raporte ditore, javore, mujore për menaxhimin.
  - Të kontrollojë perfomancën në bazë ditore të degëve.

  Kërkesat:
  Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
  - Të ketë përfunduar arsimin e lartë.
  - Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizative.
  - Të zotërojë njohuri shumë të mira kompjuterike.
  - Të jetë i orjentuar nga klienti, i aftë për të kuptuar objektivat e biznesit.
  - Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
  - Të jetë njohës shumë i mirë i Anglishtes.

  Ju lutem të dërgoni CV tuaj, ku ne titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar